سکس الکسیس تگزاس کیرم تا آخر تو کونته دراوردمو باز کردم تو کسش

22K

سکس الکسیس تگزاس کیرم تا آخر تو کونته,دراوردمو باز کردم تو کسش

سکس الکسیس تگزاس 26 سالمه داستانی براتون می نویسم مال یه سال پیشه قیافه نسبتا جداب و خوشگلی دارم به همین خاطر چند مورد دختر خوشگل زمان دانشگاه می تونستم تور کنم ولی اون موقع ها احمق بودم و اعتماد به نفسم هم پایین بود بنابراین برخلاف میل باطنی نمی تونستم ارتباط برقرار کنم الان هم که یا کسی نیست یا اگرم باشه پا نمی ده خلاصه اینو بگم که من با سکس و این چیزها خیلی زود آشنا شدم فک کنم 10 سالگی دلیلشم به خاطر یکی از فامیلا سکس الکسیس بود که جلوم جلق می زد و… ماهم از همون موقع جلقو شروع کردیم و خیلی در هوای کس بودیم
سالها می گذشت و ما همچنان در آرزوی کس بودیم و جلق می زدیم تا اینکه بالاخره الکسیس تگزاس صبرم تموم شد می خواستم هرجوری شده برای یه بار هم که شده سکسو تجربه کنیم تا راحت شیم بنابراین تصمیم گرفتم برم ترکیه . البته قبلا هم رفته بودم ولی سکس نکرده بودم توی یکی از شهرهای ترکیه با یه نفر دوست شده بودم که از من می خواست براش زن ایرانی پیدا کنم اونا فک می کنند زنای ایرانی خیلی خانواده دوست اند و به شوهر خیانت نمی کنند سکس الکسیس و از این چیزا
حتی یکی بود میگفت عاشق یه دختر ایرانی تو شبکه های مجازی شدم و به خاطرش الکسیس تگزاس یه هفته دیوانه شدم و رفتم تیمارستان بس که خوشگل بود بدبخت فکر کرده بود عکس پروفایلش واقعا عکس خودش بوده ….
پسر صاحب هتلم می گفت شما مردای ایرانی خیلی لاشی هستین زنای به این خوشگلی دارین و باز می رید دیسکو بگذریم سکس الکسیس …
بیشتر گاییده میشه بیشتر
گیتی جنده شرعی بود 3 ماه صیغه میشد 5 میلیون میگرفت
گوشیو برداشتم بهش زنگ زدم ذوق کرد گفتم فردا ناهارو باید با هم بخوریم منم از دیشب کیرمو صابون زده بودم که کس گیتیو قراره فردا جر بدم همین که نشست تو ماشین دیدم هرچی بیشتر گاییده میشه بیشتر رو فرم میاد دستمو کردم لای پاش و شروع کردم اون رونای نازشو مالیدن وقت ناهار با یه مصیبتی کیرمو خابوندم از اولشم حشریتر شده بودم الکسیس تگزاس که گیتیو ببرم شرکتم و بکنمش هرچی التماس سکس الکسیس که بیا یه دور بکنمت دارم میمیرم گفت الا و بلا راه نداره من از تو شرکت دادن بدم میاد از حشر زیاد وحشی شده بودم اما هیچ راهی نبود فقط داشتیم میمالوندیمو کس شعر میگفتیم گفتم بلاخره که خونه خالی میشه اینبار از کون میکنمت میگفت کیرت خیلی گنده س درد داره یعنی اون گرز رستمو میخوای بزاری تو کونم
همگی رفتن از خوشالی کیرم داشت پر در میاورد هنوز اونا به در حیاط نرسیده بودن زنگ زدم سکس الکسیس به گیتی گفتم کجایی که عجلت اومده خونه خالی شد!!
اونم گفت خونه دوستامم گفتم بپیچون که میخوام پاره ت کنم گفتم گیرت آوردم بلاخره الکسیس تگزاس یه ژل لوبریکانت خریده بودم نشونش دادم گفتم امروز از کون میکنمت همینکه رسیدیم بغلش کرمو عین وحشیا لبو گردنشو میخوردم سوتین آبیشو بدون اینکه باز کنم از تنش کشیدم بیرون بعد نوبت شلوارش بود تا زانو کشیدم پایین چه رونای خوشگلی داره بین تمام کسایی که من کردم این از همشون خفن تره سکس.

دستمو کردم تو کسش سکس الکسیس نمیتوستم منتظر بمونم شورت ابیشم کشیدم پایین و دستمو کردم تو کسش برو رو تخت قمبل کن میخوام با کس و کونت بازی هنوز شلوارش پاش بود وقتی چند دقیقه کسشو از پشت خورم لباسای خودمو دراوردم و رفتم جلو صورتش کیرمو دادم دهنش او همونجوری قمبل داشت کیرمو میخورد طاقت ندارم سکس الکسیس کیرمو دراوردمو دوباره رفتم پشتش وکیرمو گذاشتم لب الکسیس تگزاس کسش و با یه فشار محکم کردم تو یه تکونی خورد و گفت چیه وحشی؟ گفتم وقتی دارم میکنمت خفه شو بزار کارمو بکنم. بعد اون کمر باریکشو گرفتم و شروع کردم به کردنش همچین شلاقی میکرمش نوک انگشت شصتم و شروع کردم با کونش بازی کردن سکس الکسیس یکم انگشتش کردم دیگه داشتم دیوونه میشدم میخواستم اون کونو بکنم یهو کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش.

خواهر حشریم روی کیرم نشست

آروم فشار دادم دیدم نمیره دوباره به کیرم ژل زدم و سوراخ سکس الکسیس کونشو دوباره ژل مالی کردمو دیدم خیلی تنگه یه ذره از نوک کیرم رفته بود تو دوباره کیرمو گذاشتم دمه سوراخش و یه فشار دادم تا نصف رفت تو کونش سرشو گذاشت رو بالش شروع کرد جیغ کشیدن هی فشار میدادمو با دست میکوبیدم رو کونش تا شل کنه تا اینکه تا ته رفت بهش همونجوری که کیرم الکسیس تگزاس تا خایه تو کونش بود بهش گفتم گیتی الان کیرم تا آخر تو کونته بعد یکی محکم زدم رو کونش و با اینکه تا ته تو کونش بود بازم فشار دادم تا متوجه بشه دارم میکنمش جیغش قطع شده بود اما بازم میگفت دارم میسوزم تورو خدا تمومش کن منم حشرم ازین حرفاش میرفت بالاتر و با دست میزدم در کونش بعد از کونش سکس الکسیس دراوردمو باز کردم تو کسش باز شروع کردم به تلمبه زدن یکم از کس کردمش باز دراوردم کردم تو کونش باز جیغش دراومد منم تا جیغ زد یکی محکم زدم در کونش چند بار هی کردم تو کسش دوباره کردم الکسیس تگزاس تو کونش و جیغ زد منم محکم سکس الکسیس زدم رو کونش تا دیدم داره ابم میاد کردم تو کونش 7-8 تا تلمبه زدم یهو ابمو خالی کردم و همینجوری که داشتم آبمو میریختم تو کونش هی با هر ضربه کیرمو کشیدم بیرون اونم همونجور دمر دراز کشید کونش حســـــــــــــــابی از کتکی که بهش زدم سرخ شده بود.

اون داشت خودشو میمالید گفتم حالا نوبت تو هست لخت شو ببینم ، اونم ساک ایرانی شروع سکس الکسیس ساک زدن کرد لخت شدن مهرنوش برعکس من پوست سفید داشت سكس امهات مترجم.

شلوارش رو که داد پایین غیر قابل باور بود کیر داشت اونم چه کیر کلفتی حدود 5 سانت طول نزدیک سکس الکسیس بیست سانت ، سینه های بزرگ کون بزرگ ساک زدن و رونای زنونه داشت ، من تا اینو دیدم اصلا فرصت ندادم رفتم جلو کیرشو کردم دهنم .

حدود پنج دقیقه ساک زدم ، گفتم مهری جون الان اخه باید بفهمم کیر داری ، بدون کاندوم گفت برگرد ، منم رفتم حالت داگی  ساک زدن سر کیرشو گذاشت لب کوسم ، یکم که فشار اورد انقدر کوسم خیس بود تا خایه رفت تو .

شروع کرد عقب جلو کردن گفتم فدای کیرت بشم ، بکن این کوس برای تو و کیرت ساک ایرانی سکس الکسیس ، بکن
دلم میخواست جر بخورم
حسابی داشت تلمبه میزد ، روغن رو خالی کردم دستم ، یکم به کیر مهری مالیدم یکم به سوراخ کونم زدم ، کیر مهری سیخ سیخ بود و منتظر بود تا در مقعد معطر چرب فرو رود سکس ببین.

سر کیرشو گذاشتم در سوراخ کونم و خودم رو کم کم داشتم میدادم پایین دلم میخواست سکس الکسیس جر بخورم ، بدون توجه به درد تا ته نشستم ساک زدن و کیرش تا دسته رفت تو ، وای داشتم جر میخوردم تخمای مهری چسبیده بود به سوراخم منم تا جا باز کنم.

خوابیدم رو مهری شروع کردم ازش لب گرفتم و دقایق زیادی تو این حالت بودم تا اینکه کم کم شروع کردم بالا پایین ، ساک زدن دیگه گشاد شده بودم اما زانوهام خسته شد ، به مهری گفتم خسته شدم اونم گفت برو داگی ،مهری با یه فشار تا خایه .

کیرشو میکرد تو ، کیرش انقدر دراز بود به روده هام میخورد یکم عقب جلو کرد دوباره کرد سکس الکسیس تو کسم ، همش میکرد تو کونم و دوباره کوسم ، شروع کرد تو کونم کردن که گفت داره میاد گفتم خالی کن.

تو اونم تا دسته کیرشو کرد تو و بعد ته رودم دیدم داره گرم میشه ، بدتر حشری شده سکس الکسیس بودم همش ساک ایرانی میخواستم بدم من ارضا ساک زدن نمیشدم تا اینکه مهری گفت ما یه گروهی داریم همه شیملم.

میخوای یکیشون رو بگم بیاد با هم سکس کنیم بلکه تو ارضا شی ؟ گفتم چند نفرن تو گروه ؟ گفت با خودم هشت نفر ، گفتم همرو بگو بیان.

گفت نادیا چی میگی تو با هشت نفر میخوای سکس کنی ؟ گفتم بیشترم هستن بگو سکس الکسیس ساک ایرانی بیان hot lesbian girls.

ساک ایرانی سکسی مادر و پسر فيلم سكس گروهي فیلم سکسی حشری گروپ سکس کون ایرانی داستان گی فیلم سکسی خشن سکسی مادر سکس با مادر کون دختر داستان سکسی مامان ایکس همستر