سکس مقعدی جنده کوچولو نازنازی عاشق کون دادن به دوست پسر حشری

30K

سکس مقعدی جنده کوچولو ناز نازی عاشق کون دادن به دوست پسر حشری Kira Thorn

سکس مقعدی کیرا تورن یهو چشم خورد به یه فنچك تا نشست گفت من عسل هستم گفتم منم اشكان هستم یهو رفت سر اصل مطلب من پولی هستم تو ماشین بخورم گفتم نه میریم خانه گفت بریم پرید روی كمرم اول پول امد روی تخت شروع.

كرد با رخسیدن لباسهاشو در اوردن شروع كرد لبام خوردن با كیرم سکس مقعدی بازی كردن منم لخت كرد شروع كرد ب ساك زدن واقعا كارش عالی بود اینقدر خورد توی ده دقیقه تا ابم امد ریختم تو دهنش دوباره كیرم بلند کس دادن.

شد شرط ما این بود اول یه بار با ساك ابم بیاره بعد از كون بكنمش شروع كردم ب خوردن سینه هاش با كسش بازی كردن بعد شروع كرد ب ساك زدن كاندم اورد كشیدم روی كیرم از عقب با یه تف كامل فرستادم داخل نه زیاد تنگ بود نه.

گشاد خوب بود خوب حال میداد,فكر كنم پنج باری زنگ خورد منم در حال تلمبه زدن با سینه های عسل بازی كردن تا ابم امد نگاه سکس مقعدی كردم گوشیم ددیدم سحر دوست دخترمه سحر بكم یه دختر با قد ١٦٥ سینه های هفتاد مو طلای.

چشم ابی بوست سفید از اون دخترای ناز, گفتم امروز قرار بود با هم سكس كنیم تا رفت كلید بگیره منم پچیدم داروخانه قرص اسپری گرفتن گفت بببین پوستت كنده تا ظهر ساعت در فقط باید بكنی حالا ساعت سکس ایرانی.

ده صبح سکس مقعدی منم گفتم هستم قبلا قرص چهار قسمت میكردم یك قسمت میخوردم الان كامل قرص خوردم رفت توی اتاق گفت بشین تا بیام قبل رفتن دیدم لباس زیرش ابی بود ولی وقتی برگشت من شاخ در اوردم یه ست مشكی پوشیده بود.

شروع كرد لبام خوردن ده دقیقه مثل كسای ك تازه میخوان شروع كنن فقط لب سینه دست مالی كردیم سکس مقعدی.دیدم یكی ناشناس زنگ میزنه تا گفتم الو یه خانم با صدای ناز منو مسخره.

كردی گفتی زنگ میزنم چرا نزدی كجای من تو خیابونم منم هنگ یاد محسن افتادم گفتم شرمنده كجای تا ده دفیقه دیگه میام منم گازش گرفتم رفتم دیدم یه خانه قد كوتاه سكسی ولی سن بالا حدود.

چهل ایستاده از دور داد میزد خاله كاسبه سوار شد اینقدر ادم دیده بود متوجه نشد من محسن نیستم خلاصه یكم سرصدا كرد بعد گفت برنامه شب اوكی گفتم كدوم برنامه گفت هیچی نشده چپ كردی مشروب بزن برقص منم كم نیوردم گفتم دیگه سوال كردن داره.

بریز توش بریزززززز با فشار سکس کون

بغلش كردم همون وسط حال شروع كردم ب خوردن لباش گفت بیچاره عجله نكن همش مال خودته رفتیم روی تخت شروع كردیم ب خوردن لبهای هم لیس زدن سینه سکس مقعدی گردنش دیدم داره هی فشارم میده رو ب پایین گفت.

اشكان كسم بخوررررررر منم تا حالا نخورده بودم ولی دوستم ك عاشق این كار بود میگفت بعضیهاشون شور مزه بد میده ولی بازم میخورد منم یكم مكس كردم دیدم گفت بخوری منم برات میخورم منم دل زدم ب دریا شرتش كشیدم کیر تو کون.

پایین دیدم یه كس سفید بدون مو شروع كردم سکس مقعدی خوردن سحر امد شروع كرد اروم منو لیس زدن اینقدر خوب میخورد گفتم الان كه سكته كنم بدنم بی حسسس شده بود شرتم در اورد شروع كرد ب خوردن منم كیرم.

سیزده چهارده سانتی میشه وقتی میخورد حس میكردم توی كسه اینقدر داغ بود ٦٩ شدیم شروع كردیم ب خوردن دیدم داد زد منم سرعت بیشتر كردم ارضا شد یهو از حال رفت بعد دو سه دقیقه الان برات یه سوپرایز دارم گفتم .

چیه گففففت كسمممم امروز مال تو منووووو بگی از خوشحالی داشتم بال در میوردم گفتم فكر نكن از كونت میگزم گفت اون ك مال خودت بعد اروم شروع كرد سکس مقعدی لیس زدن خیسسش كردن نشست روش وایییی خدا اینقدر.

تنگ داغ بود من ایندفعه جیغ میزدم شروع كرد بالا پایین كردن جیغ زدن بعد ده دقیقه ارضا شد منم تابش دادم انداختمش زیر خودم شرم كردم ب تلمبه زدن اونم بیهوش ب زور ناله میكرد یكم ك امد سر حال فقط لیسم.

میزد میگفت تند تند تند تند تند منم حشری تر تند تر دیدم داره ابم میاد بلند شدم ریختنش روی شكنم بیهوش بغلش ایندفعه با یه دست ست قرمز امد كه منو بیشتر حسری كرد گفت این مخصوص خودته شروع كردم سینه هاشو.

خوردن لیس زدن بدنش دوباره میخواستم كسش بخورم نزاشت گفت سکس مقعدی این دفعه نه سر كیرمور كرد تو دهن یه تف زد دم كون خودش ارم چرخید گفت بكن توش امادست منم اروم اروم میفرستادم داخل تنگ بود ولی معلوم.

برد قبلا دست خورده شروع كردم تلمبه زدن موهای طلاهیش از پشت میكشیدم محكم میزدم اینقدر استحكام داشت ك ده دقیقه ابم امد گفت بریز تو منم ریختم وای واقعا دیگه جون نداشتم تكون بخورم بعد ده دقیقه با یه ست زرد امد نيك طيز كبيرة.

گفتم كسكش میخوای بیچارم كنی امروز گفت من ك گفتم سكس بامن الكی نیست خندید گفت این دیگه بعد غذا نهارخوردیم نهار ك تمام اهنگ گذاشت شروع كرد رقصیدن خودش بهم چسبوندن گفت این ست اخر فقط داگی میدوننست.

داگی دوست دارم شروع كرد مثل گوسنه ها لبامو خوردن منم یكم ضعف داشتم ولی واقعا شهوتیم سکس مقعدی كرد منم شروع كردم ب انگشت تو كسش كردن سینه هاشو خوردن امداختمش روی مبل برشگردوندم شرتشو كشیدم پایین از عقب.

چندتا لیس ب كسش زدم بوی خوبی میداد فرستادم داخل از كمر گرفتم شروع كردم زدن من خیلی سكس داشتم با همه جور دختر ولی از نظر بدنی مثلش ندیدم سفت بدون چربی اضافه از پشت بند سوتینش گرفتم كشیدم بالا شروع.

كردم از عقب گردنو گوشش خوردن اونم فقط ناله میكرد ایقدر حال میداد نالهاش ك شهوتم سه برابر كرد گفت بكننننننن بكنم ابت كه امد محكمم بكن سکس مقعدی بعدبریز توووووش این حرف انرژیمو چند برابر كرده بود یم توی حمام.

انجا تمامش كن رفتیم توی حمام كیرم خوب شست شروع كرد خوردن بعد پشت كرد گفت بكن ك دیگه وقت نیست والا یه بار هم بهم توی حمام بدهكاری منم شروع كردم زدنحالم امده بود سرجاش محكم میزدم اونم مگفت .

تند محكم تند محكم جووون گفتم اابم داره میاد گفت سکس مقعدی بریز توش بریزززززز با فشار خالی شد توش از پشت بغلش كردم گردنش لیس میزدم كیرم كوچیك شد از كسش امد بیرون برگشت.

خاله حالش خرابه کیر تو کون

خودش دوستش بود دوستش هم مثل خودش كس بود رفتیم دنبالشون رفتن توی اتاق لباس در اوردن امدن باورم نمیشد زنه اینقدر سكسی محسن میگفت اسپری بزن قرص بخور گفتم من اوكیم نمیدونست امروز چه خبر بوده.

خلاصه خاله ها هی میمدن یه پیك میزدن خودشون میچسبوندن سکس مقعدی به ما میرفتن ك یكیشون ب من گفت پول كی میده گفتم محسن از دور گفتم اوكیه دیگه اونم از همه جا بیخبر بد مست گفت اره فكر میكرد كسارو.

میگم خلاصه هركی رفت توی یه اتاق شروع كردیم ب سینه خوری دیدم خاله حالش خرابه منم از فرصت استفاده كردم گفتم هستی دوتای گفت اره رفتیم اتاق محسن محسن جا خورد گفتم محسن خاله جوننن دوتا میخواد محسن.

خندید گفت اخر كرم خودتو ریختی منم خندیدم زدم در كون خاله رفتیم پتو پهن سکس مقعدی كردم روی زمین شروع كردم سینه های خاله خوردن اونم شروع كرد واسه محسن ساك زدن بعد چند دقیقه دیدم میگه یالا بكن دوتا داگی گذاشتیم.

كاندم زدیم شروع كردیم زدن هی جاهامونو عوض میكردیم اینقدر زدیم ك من ابم امد افتادم روی تخت گفت مادر جند باشه میدم گفتم نه داش من میدم كارت دادم خاله گفتم سکس مقعدی شاید دوست نداشته باشی اسم واقعیت بدونم برو حابجا كن تا اونم پیاده.

شد ب دوستش گفتم برو باش داده میخوره ب در دیوار اونم گفت اره تا پیاده شد گفت راستی رمز منم رمز دادم تا كارت زد توی دستگاه گاز ماشین گرفتم رفتم محسن مرده بود از خنده گفت واقعا مادر جنده.

هستی گفتم دیونه چرا پول دادی اخه گفت بابا كیرم راست بود گفتم ساك گفت پول بده کیرا تورن سکس مقعدی پورن ستار.

سکس ورزشی
فیلم سوپر امریکایی
سکسی کم سن
سکس گروهی

شیطون دات کام سکس انزال سکس گروهی فیلم سکسی کم سن فیلم سوپر خارجی سکس ورزشی سکس رمانتیک کلیپ سکسی فیلمسکسی سکس جوان فلم سکس ساک زدن خشن سکس انلاین بازی سکسی فیلم سکسی گروپ.

سکس در ساحل سکس تایلندی ماساژ سکسی سکس با خواهرزن سکس فامیل ساک زن ساک زدن دختر سکسی سکس hd سکس محارم فیلم سکسی داستان سکس با مامان سکس کون گنده فیلم سکسی خارجی دانلود فیلم سکسی.

Analized – Blonde Teen Kira Thorn Anal Drilling

anal fuck with both dildo and dick leaves blondy’s asshole super wide

Blonde petite teen bitch for anal dildo and ass fuck with big cock hardcore

Assfucked stepsister with cock deep in her butthole and sucking for facial

Samantha Rone Begging For Rough Anal Fuck telugu sex stories

Young tight ass fuck sisters BFF with loving tiny fuckhole stuffed by hard cock Jessika Lux
Cute teen loves getting assfucked by her very hot boyfriend
anal,facial,teen,pussy,blonde,petite,skinny,shaved,fingering,cunt,slim,assfuck,lolita,18yo,labia,big-dick,small-tits,fuckhole,stepsister,stepbrother

سکس مقعدی جنده کوچولو نازنازی عاشق کون دادن به دوست پسر حشری
سکس مقعدی جنده کوچولو نازنازی عاشق کون دادن به دوست پسر حشری

سکس