سکس کارتونی فیلم های سکس متحرک با صدا پشت نیک 3D

4K

سکس کارتونی فیلم های سکس متحرک با صدا پشت نیک 3D

سکس کارتونی من همیشه آرزو داشتم زنمو در حال کس دادن به یکی دیگه ببینم و خودمم باهاش حال کنم.” فهمیدم قضیه چیه. رفتم سمت الهه و نشستم رو تخت. کامی هم رو صندلی ای که اون طرف اتاق بود نشست. من همهء نگاهم سمت پستونای درشت الهه بود که داشتن از تو کرستش میزدن بیرون و بدون اینکه بفهمم لبامو گذاشتم رو قسمت بالایی پستونش و شروع کردم لیسیدن و بوسیدن. سکس کارتونی  آهی کشید و یه کمی خودشو رو تخت ول کرد.

منم آروم شروع کردم به باز کردن دگمه های پیرهنش و اونو از تنش درآوردم. حالا کرست سیاهش کاملا معلوم بود. سکس کارتونی اول رفتم سمت شکمش و یه کمی اونجاها رو براش لیس زدم و آروم دستمو گذاشتم رو کرستش و پستوناشو مالوندم که همین کار من باعث شد الهه رو تخت بخوابه و چشماشو ببنده. کرستش رو درآوردم فلم سکس.

عجب پستونای معرکه ای داشت. سفید و درشت و سفت. نوک قهوه ای پستوناش هم زده بود بیرون و معلوم بود حسابی حشری شده. شلوار چسبی زردی پاشبود که همهء برجستگی های پروپاچهء خوش تراشش رو معلوم میکرد. آروم شروع کردم به مکیدن نوک پستوناش و با دستم هم شروع کردم با ناز کردن رون پاش و گاهی هم یه انگشتمو به ناحیه کُسش میزدم که همین کارم حسابی حشریش کرده بود سکس کارتونی.

آروم آروم صورتمو آوردم پایین و پایین تر تا رسیدم به شلوارش و آروم دگمه هاشو باز کردم و زیپشو کشیدم پایین. سکس کارتونی بوی کُس خورد به دماغم. داشتم حال میکردم. چه بوی نازی داشت. کُسش خیلی خوشبو بود. شلوارش رو درآوردم و خودمو رسوندم به شرت سیاهش که منتظر دراومدن بود. سکس کارتونی به کامی نگاه کردم و دیدم که دستشو از رو شلوارش گذاشته رو کیرش و داره میمالونه.

بهش گفتم “میشه شرت زنتو دربیارم؟” اونم کلی حال کرد و گفت “آره.درش بیار” و سرعت مالوندنش رو بیشتر کرد. منم شرت الهه رو درآوردم و تو همون لحظه بود که فهمیدم کامی از اینکه داره سکس ما رو میبینه کلی حشری شده و اینکه هرچی.

باهاش بیشتر از این مساله صحبت بشه بیشتر حال میکنه. الهه اصلاح نگرده بود ولی سکس کارتونی پشماشو جوری مرتب کرده بود که فقط تو قسمت بالای چاکش مو داشته باشه و قسمت پایینیش کاملاً بی مو بود سکس برازرس.

آروم زبونمو گذاشتم رو همون چاک و از پایین کشیدم سکس کارتونی به بالا که آه و نالهء الهه دراومد و گفت “جوووون…واااای”. منم به کامی گفتم “کُس زنت خیلی خوشبوئه ها. نمیخوای بو کنی؟” کامی حسابی حشری بود جوری که فکر کردم همین الان آبش میاد. اومد سمت ما و نشست رو لبهء تخت. من شروع کردم به بازی کردن با چوچوله.

الهه و حسابی باهاش بازی کردم و کامی هم تو این مدت لباساشو درآورد. کیرش سفت سفت شده بود و آمادهء آبیاری!!! منم بلند شدم و شروع کردم به درآوردن لباسام سکس کارتونی.

تا پیرهنمو درآوردم دیدم که الهه هم بلند شد و رو تخت نشست و دستشو جلو ورد و کمربند شلوارمو باز کرد و شلوار و شرتم رو با هم کشید پایین و کیرمو گرفت تو دستش و شروع کرد به بازی کردن باهاش سکس دختر.

انصافاً کیر من درمقابل کیر کامی خیلی بزرگ تر بود و معلوم

بود که الهه خیلی داره حال میکنه چون برگشت و به شوهرش گفت “میبینی؟این یعنی کیر نه اونی که لاپای توئه!” کامی هم گفت “معلومه که خیلی داری حال میکنی نه؟” الهه یه سری تکون داد و کیر منو کرد تو دهنش و شروع کرد به دیوونه کردن من.

معلوم بود زیاد عادت به کیر بزرگ نداره و اولش یه کم به سرفه افتاد ولی بعدش شروع کرد به ساک زدن و حسابی با زبونش بهم سکس کارتونی حال داد جوری که حس میکردم همین الانه که آبم بیاد ولی خیلی خودمو کنترل کردم تا از اون کس و کون بی نظیر بی بهره نباشم سکس رمانتیک.

کامی هم کیرشو آورد نزدیک تر و الهه شروع کرد به بازی کردن با اون و خوردن کیر من و بعد از یه مدت سکس کارتونی مال منو از تو دهنش درآورد و مال کامی رو کرد تو دهنش و همزمان با مال من بازی میکرد. یکی دوبار این کار رو تکرار کرد و من دیدم نمیتونم تحمل کنم.

برای همین رفتم رو تخت دراز کشیدم و به الهه گفتم “حالا وقتشه که بیایی بشینی روش تا جر بخوری”.

اونم که معلوم بود منتظره همین مساله است کیر کامی رو ول کرد و اومد طرف من سکس کارتونی. اول رو تخت ایستاد و اومد بالا سرم و کُسش رو قشنگ رو کیر من تنظیم کرد و آروم نشست. وقتی نوک کیرم خورد به کسش داشتم دیوونه میشدم.

آروم آروم کیرمو کرد تو کسش و من تنها چیزی که حس میکردم لذت عمیقی بود که از برخورد حساس ترین نقطهء بدنم با داغ و مرطوب ترین جای سکس کارتونی بوجود اومده بود.

وقتی حسابی کیرم رفت تو، الهه شروع کرد به بالا پایین رفتن و آه و نالهء خودش هم دراومد سکس کارتونی. کامی هم کنار ما بود و کیرش تو دستش بود و داشت ما رو تماشا میکرد. بعد از یکی دو دقیقه الهه پا شد و عین جنده های حرفه ای کیرمو گرفت تو دستشو بعد از یکیدوبار مالوندن کرد تو دهنش و دوباره حسابی خیسش کرد. بعدش هم برگشت و پشت به من چهاردست و پا نشست .

منم درسم رو از بر بودم. رفتم بالا سرش و با تفم سوراخ کونشو حسابی سکس کارتونی خیس کردم و به کامی گفتم ” حالا میخام کون زنتو پاره کنم. کسش که جر خورد” کامی هم با لحنی حشری گفت “بکن.

هر کاری میخوای بکن” و رفت جلوی زنش و کیرشو کرد تو دهن الهه. منم آروم کیرمو گذاشتم دم سوراخ کون الهه و آروم آروم فشار دادم.

خیلی سوراخ تنگی داشت و خوب نمیشد بازش کرد.

بعد از چند بار تلاش بالاخره راه کونش رو هم باز کردم و تا نوک کیرم رفت تو کونش، یه کمی دوباره به کیرم تف زدمو محکم کردم تا ته تو کون سکس کارتونی جوری که جیغ بلندی زد و سرشو آورد پایین. گفتم “درد گرفت” گفت “بکن…بکن که دارم جر میخورم”

منم حسابی تحریک شده بودم و همین که کیر گندم تو تنگ ترین سوراخی بود که تا اون موقع به خودش دیده بود باعث شده بود که بدون فکر سکس کارتونی کردن فقط تلمبه بزنم و محکم تر زن رفیقمو جر بدم.

الهه همینطور جیغ و داد میکرد و به کامی میگفت “میبینی؟ دارم به دوستت کون میدم. چه کیر گنده ای الان تو کونمه…وااای…مردم…جوووون…بکن….بکن که دارم پاره میشم” فلم سکس افغان.

دیگه داشتم منفجر میشدم و محکم تر و محکم تر کیرمو میکوبوندم به ته کون الهه و اونم بلند تر داد میزد و همزمان هم کیر کامی تو دستش سکس کارتونی بود و داشت باهاش بازی میکردو گاهی اوقات هم یه دور میکرد تو دهنش و درمیاورد. وقتی دیدم آبم داره میاد کیرمو کشیدم بیرون و تا اومدم با کیرم بازی کنم و آبمو بریزم رو کون الهه دیدم که الهه برگشت و صورتشو آورد نزدیک.

کامی هم اومد جلو تر. الهه کیر منو گرفت و شروع کرد به بازی کردن و دهنش رو تا اونجایی که میتونست باز کرد. آبم با فشار سکس کارتونی عجیبی زد بیرون و همش رفت تو دهن الهه و اونم نامردی نکرد و تا اونجایی که میتونست خورد و وقتی کاملاً ارضا شدم دیدم که صدای کامی داره بلند تر میشه و فهمیدم که آبش داره میاد.

کیرمو آوردم عقب تر تا اونم آبشو بریزه تو دهن و رو صورت الهه. باور کردنی نبود که از کیر به اون کوچیکی این همه آب بزنه بیرون. سکس کارتونی نمیتونست همهء آب کامی رو بخوره و مقدار زیادیش رو داد بیرون که ریخت رو سینه اش. بعدش هم کیر هر دوتامون رو گرفت و شروع کرد با زبون و لبش باهاشون بازی کردن. حال عجیبی بودم.

کرخت و سبک. کامی یه نگاهی بهم انداخت و گفت “خیلی حال داد” گفتم “آره. عجب کسیه این زنت بابا”. سکس کارتونی کیرامون رو ول کرد و رو تخت درازکشید و بهم گفت “من همیشه دوست داشتم یه بار با تو سکس داشته باشم فیلم سوپر امریکایی.

چون همیشه از رو شلوار میدیدم چه کیر گنده ای داری”
کامی هم خندید و گفت “واسه این بود که اومدم سراغ تو.” خندیدم و شروع کردم به خشک کردن کیرم. سکس کارتونی کامی هم رفت کنار الهه دراز کشید و به من گفت “بریم یه لبی تر کنیم” گفتم “آره.سیگار داری؟”

بعد از یکی دو لیوان کنیاک و یه سیگار حسابی داشتم با کامی راجع به زنای توی پارتی حرف سکس کارتونی میزدم و تو همین مدت متوجه نبودن مهشید، زنم شدم. حدس زدم که با یکی از مردای اونجا تو یکی از اتاقا مشغول عشق و حاله. به هر حال همه مون واسه همین رفته بودیم اونجا. تو صحبت با کامی بحث کشید به سکس خودمون و من بهش گفتم “تا حالا کس به باحالی سکس کارتونی کس الهه نکرده بودم” و اونم گفت “منم تا حالا از سکسم انقدر لذت نبرده بودم.

سکس جدید سکس برازرس سکس وحشی سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید زازی اسکایم سکس سیاه داستان سکسی

3D Shemale MILF, Sissy Guy and Friends – Compilation Animated Sex-Story Where Tranny Fucking Asses and CUM xnxx black

Have some fantastic titty fucking 180° VR Video – VR Porn Galaxy