فیلم های سکس تو مدرسه چه خبره گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست

13K

فیلم های سکس تو مدرسه چه خبره

فیلم های سکس و بعدش اون یکی لنگش دوباره نگاهی کرد بمن تو مدرسه چه خبره سکس و باز خیالش راحت شد چادرش را کمی ازاد کرد و شروع کرد با روسری حریر مشکیش ور رفتن و تنظیم کرد دور صورت زیباش خیلی زن محجبه و زیبا و خانمی بود ازین حاج خانم های اب دهان را بنداز بعد روسری چادرش رو کشید جلو سینه و با دکمه مانتوش ور رفت ظاهر داشت از زیر فیلم های سکس مانتو جلوی سینها شو و سوتین یاتاپش ور میرفت همه اینها ک میزون شد کم کم نزدیک به ایستگاه میشدیم ک چند باری نگاه کرد منو دفعه اخر از خود بیخود شدم و بصورت لب خوانی گفتم چیزی شده یا چیه ناراحتی اینجام ک با لبخند ک با اون دندونای سفیدش چادرشو گرفته بود لبی گاز گرفت و سری تکون داد که نه اصلا منم پسری قد بلند و خوش پوشم وظاهر فیلم های سکس خودم خیلی میرسم قطار رسید و منم سر تکون دادنشو چراغ سبزی برای خودم دیدم موقع خروج از واگن ساکی فیلم های سکسی دستش بود ک ظاهرا لباس توش بود رفتم گفتم من میتونم ساکتون رو بیارم ک شما با این کفشا راحتر باشین و راه بیاین

بلافاصله تشکر کرد و داد بدست من قبل پله برغی با چادرش قری داد و گفت عزیز جان میشه پشتم وایسی ی و قت زیر پا خالی نشه منم با جان دل گفتم اگر نمیگفتین فیلم های سکس هم وظیفه اقایون اینه ک موقع بالا رفتن پشت خانما باشن تو پله برغی گفت خدا خیرت بده امروز فرشته نجات من تو شدی ظاهر خوشم امد ازت پسری سر بزیر ی ادم هیز نیستی مشخصه منم ک خر کیف پله بعد ک رفتیم جلومون ادم بود ولی پشتمون کسی نبود ک حالا نمیدونم از قصد یا بی اختیار پاشنه کفشش ک خیلی بلند و نوک تیز بود رفت تو درز پله و این از پشت افتاد رو من منم چون هیکلم خوب قوی هستم ساک تو دستمو ول کردم سریع فیلم های سکسی و خانم چادر خوشکلمو جوری ب اغوش کشیدم ک قشنگ سینهای خوشکل ۹۰رو لمس کردم خلاصه فیلم های سکس چند لحظه زود گذرو گذروندیم و امدیم بیرون حاج خانم ک میخواست بره ماشین بکیره برای ادامه راهش من پرسیدم کجا میخوای بری ک گفت فلان جا ک گفتم اتفاقا هم مسیریم خوشبختانه تو ماشین کنار هم نشستیم من هم وسط و ی اقای درشت هیکلم اونور ک من ب حاج خانم چسبیده بودم و لذت حس کردن پاهای پوشیده و دستو بازوش رو کاملا داشتم بعد رسیدن حاج خانم گفت دارم میرم سفره و ساعت پنج بر میگردم ک گفتم میام دنبالتون فیلم های سکسی چون منم باید همین مسیرو برگردم

بعدش شماره گرفتیمو زنگ زدو منم دنبالش حالا شد ی هفته بعد دیدم مامانی کیر سیاه خیلی دوس داره حرفامونو زدیم و اشنا شدیم ی روز ک فیلم های سکس قرار داشتیم گفت باید صیغه بشیم ک من راحت والا نمی تونم گفتم به چشم بعد حلال شدنم رفتم محل زندگیش ک تنها بود دوتا دختر داشت ک ازدواج کرده بودن و خودشم ۱۲سال از من بزرگتر رفتم دیدم حاج خانم حسابی تر گل فیلم های سکسی منتظر من جلو در واحدش دیدم جوراب مشکی نازک بلند ی دامن کوتاه که خط شورتش از اون باسن بزرگش زده بیرون و داره جر میخوره ی بلوز حریر که سوتین مشکی و توریش از روش معلومه ارایش کامل موهاش رنگ شده لاک زده به استقبال من امد منم با دیدن صحنه حسابی بهم ریختم و چون از بچگی از زنای بزرگتر از خودم خوشم میومد و عاشق خانمای محجبه و خوشکل بودم رفتم داخل از قبل گفته بودم ک چجوری بپوشه ک من دوست دارم خلاصه رفتم داخل و اونم اون زبون قرمز صورتیشو از دهان مبارکش و از میان لب های جیگری پرتز شدش فیلم های سکس در اورد و گذاشت در اختیار بنده همین جور ک داشتم لبو زبونو دهنو دندونو فیلم های سکس میخوردم دیدم یکی با چادر رنگی از اتاق زد بیرون

یهو پریدم ک مهناز خانم گفت دخترمه اوای دختر مهنازو دیدم مادرو یادم رفت تا اومدم برم سر وقتش فیلم های سکسی و دست بدم گفت شوهر داره و دستای پر از انگشتر و النگوی طلاشو جلوم رژه داد و با چهره کاملا زیبا و معصوم خودش نشست روبروم و شروع ب حرف زدن پاهای سفیدش رو حلقه کرد دور کمرم حالا من در کف و دوتا زن خوشگل چادری جلوم خلاصه با هزارتا ترفند دخترو پیچوندیم و جهت دیدن البوم خانوادگی وارد اتاق مهناز خانم شدیم مهناز گفت فیلم های سکس ارش اولش بگم من ۱۲ساله ک بیوه ام حتی ی مو از من نامحرمم ندیده تو اولینی میخوام اخری هم باشی من طبق عادت من حیا دارم و لخت کامل نمیشم و قبل برنامه همون سکس باید منو به اوج لذت برسونی تا من خودمو در اختیارت رها کنم و هر کاری بخوای بکنی و اینم میدونم ک باید نقش جنده رو برات بازی کنم منم گفتم باشه و رفتم سر وقتش وقتی شروع بمالوندن کردم و جورابای عشقمو در اوردم پاهای سفید بی لک یدست عالیش رو فیلم های سکسی حلقه کرد دور کمرم دست انداختم رو سینهاش فیلم های سکس ک دیدم ی جفت سینه سفید با نوک بلند صورتی قهوه ای کفقط اونایی ک لای سینه گذاشتن لذتشو میدونن

شورتو ک کشیدم پایین ی مقدار بصورت مثلثی پشم داشت ک بزیبایی واژنش اضافه شده بود همینا کافی بود تا انگشت پاهای کشیده و زیباشو ک لاک خوشکلی زده بود رو شروع بخوردن کنم و برسم به بهشت و اقیانوسی از اب رها شده از واژن مهناز با کله ک اومدم برم تو بهشتش تو اوج لذت و جیغ زدناش و نفس نفس زدنش ک زود باش طاقت ندارم اون عشق خوشگل منو در بیار یهو در زنگ زد دیدم رنگ مهناز پرید ک دامادم امد دنبال مهتاب فیلم های سکس دوباره چادرو پیچید رفت بیرون منم لخت با شورت زیر پتو ک مهتاب اومد تو اتاق ببخشید من میخواستم بگم ولی نشد باید اینجا ارایش کنم ک شما امدید حالا شوهرم هم جلوی در من هیچ کاری نکردم منم گفتم عزیزم راحت باش منو مادرت محرم هستیم تو مشکلی اگه نداری بکارات براحتی و ارامش برس اونم گفت بس من ارایش کنم و بعدش لباس میپوشم مامان سر شوهرمو گرم میکنه تا حاضر شم منم گفتم بس بگو چی کار کنم ک زودتر بری اونم داش کاراشو میکرد گفت اون فیلم های سکسی مانتو و جوراب را برام بیارشورتو ک فیلم های سکس کشیدم پایین ی مقدار بصورت مثلثی پشم داشت ک بزیبایی واژنش اضافه شده بود همینا کافی بود تا انگشت پاهای کشیده و زیباشو ک لاک خوشکلی زده بود رو شروع بخوردن کنم و برسم به بهشت و اقیانوسی از اب رها شده از واژن مهناز با کله ک اومدم برم تو بهشتش فیلم های سکس تو اوج لذت و جیغ زدناش و نفس نفس زدنش ک زود باش طاقت ندارم اون عشق خوشگل منو در بیار یهو در زنگ زد دیدم رنگ مهناز پرید ک دامادم امد دنبال مهتاب دوباره چادرو پیچید رفت بیرون منم لخت با شورت زیر پتو ک مهتاب اومد تو اتاق ببخشید من میخواستم بگم ولی نشد باید اینجا ارایش کنم ک شما امدید فیلم های سکس حالا شوهرم هم جلوی در من هیچ کاری نکردم منم گفتم عزیزم راحت باش منو مادرت محرم هستیم تو مشکلی اگه نداری بکارات براحتی و ارامش برس اونم گفت بس فیلم های سکسی من ارایش کنم و بعدش لباس میپوشم مامان سر شوهرمو گرم میکنه تا حاضر شم منم گفتم بس بگو چی کار کنم ک زودتر بری اونم داش کاراشو میکرد گفت اون مانتو و جوراب را برام بیار

یهو من رفتم سمت کمد دیدم چشاش حلقه شد
نگو من با شورت با الت راست شده جلوشم

یهو داشت گریش میگرف ک شوهرم بیاد تو چی میشه ک زود رفتم جلو دهنشو گرفتم و گفتم زودتر اماده فیلم های سکس شو برو ک نیاد تو
خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم فیلم های سکسی .بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم فیلم های سکس با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین فیلم های سکس خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به فیلم های سکسی سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم شما مردها به هیچ کس رحم نمبکنید فیلم های سکس کفشش رو در اورد و از زیر ساپورتش جوراب زخیمشو کشید بالا و کمی پاهاشو مالوند قشنگ معلوم بود ک لاک قرمز زده به انگشتای پاش چون دستاشم لاک داشت free family porn .

سکسی امریکایی سوپر ایرانی داستان مصور سکسی کون گنده داستان های سکسی داستان سكسي سکس الکسیس ساک ایرانی سکسی مادر و پسر فيلم سكس گروهي