گروپ سکس همه پورن استار ها ی معروف

3K

گروپ سکس همه پورن استار ها ی معروف

گروپ سکس من خیلی عاشق سکس با زنای سن لا و چاق هستم برا همین همیشه دنباله اینطور زنا بودم من تهرانسرم یروز ساعت 7شب که از دانشگاهم تو فردسی برمیگشتم رسیدم ازادی منتظر تاکسی تهرانسر که دیدم یه خانم شاسی بلند و چاق سن بال وایساده گفتم کجا میرید با لبخند گفت تهرانسر
گفتم پس هم مسیریم خلاصه گروپ سکس یه تاکسی اومد دوتامون مشستیم پشت و من پاهام چسبید بهش رسیدیم مقصد پیاده شد منم پیاده شدم
و شروع به صحبت کردم که گفت هنوز مجرده و 48سالشه و تنها زندگی میکنه خلاصه یه مسیری رو پیاده قدم زدیم ودر مورد کار و چیزای دیگه حرف زدیم
گفتم میتونیم دوس شیم گفت که من بزرگترم گروپ سکس از تو و تو حیفی گفتم عاشق زن سم بالام شماره گرفتم دست دادیم دستشو بوسیدم و جدا شدیم
فرداش صبح پی ام دادم وقرار شد عصر همو گروپ سکس ببینیم بعد کهددیدمش قرار گذاشتیم برم خونشون
دختر سن بالای حشری سکس.

جمعه صبح به خودم رسیدم و رفتم به ادرس گروپ سکس رفتم مجتمع که بود رفتم بالا درو باز کرد و رفتم تو رسیدم دیدم یه سارافون تا زاتو پوشیده و ماهاش لخت رکابی خم بود خلاصه بغل و بوس رفتم نشستم رو مبل چایی با کیک اورد و نشیت پیشم یکم حرف زدیم بعد اومد سمتم و لب بازی سینه هاش 90بود بازی کردم باهاشون . بعد دستمو بردم سمت پاش و زیر لباسش سمت کسش دیدم شرت نداره بلندش کردم و دادم بالا کوسشو دیدم
پشم زیاد داشت گفتم دوس داری بلیسم گفت گروپ سکس خیلی گفتم چرا موهاشو نزدی گفت نمیتونم شکمش گنده بود گفتم بزنم برات گفت باشه
لخت شدیم رفتیم حموم و پشماشو زدم پشم کونشم زدم ماهاشو و زیر بغل شد مثل اینه
همونجا خوابوندمش بعد شستن کس و کونش گروپ سکس شروع به لیسیدن کردم گفت بریم بیرون
رفتیم اتاق خواب جا پهن کرد و خابید افتادم روش و سینه های گحدشو خوردم
تو فضا بود انقد سینشو خوردم زیر بغل لیسبدم گروپ سکس تا ارضا شد
بعد گفتم دوست دارم کونتو بزاری دهنم و خوابیدم بهپشت و نشست دهنم کونشو گذاشت زبون زدم سولاخشو اونم ساک میزد
بعد بلند شدیم از ش یکم عکس انداختم بعد گروپ سکس خوابوندمش و کیرمو مالیدم دم کسش
گفت من دخترم ولی پردم حلقویه چند دقیقه بعد گروپ سکس جاهاشونو عوض کردن و حسن کیرشو دوباره کرد تو دهنم و نوید تو کسم ..البته کیر نوید کوچکتر بود و اون حس جر خوردن رو دیگه نداشتم و راحتتر میتونستم کیر حسن رو که حالا پر از اب کسم بود بخورم…خلاصه معلوم بود دوتاشون حرفه ای هستن وجوری با گروپ سکس هم راحت بودن که انگار صد تا زن بی کس و کار مثل من رو قبلا گاییده بودن. منم که چند ماه بود سکس نداشتم حسابی لذت میبردم. بعد از مدتی که نوید توی کسم تلمبه زد پا شد و حسن فیلم سکسی افغانی روی تخت خوابید منم نشستم روی کیرش که تا ته رفت تو کسم…وااااییی که چه حس خوبی داشت ولی از ترس جر خوردن کسم جرات نداشتم بالا و پایین بشم..اونم خودش کونم رو گرفت و بالا و پایین میکرد که یهو نوید هم از پشت کیرشو کرد تو کونم…دیگه راس راستی داشتن جررررم میدادن…جیغ کشیدم که وااااییی پاره شدم…جرررررم گروپ سکس دادین…ولی اونا توجهی نمیکردن یه کس مفت دیده بودن و میخواستن خوب بگاینش.منو وسطشون گرفته بودن یه کیر تو کسم یکی هم تو کونم….هر دو تلمبه میزدن..حسن مرتب میگفت کسوی جنده میخوایم جررررت بدیم…میگاییمت…کیرم تو کست…کیرم تو دهنت…دیگه کس و کونم حسابی گشاد شده بود و دیگه دردمو کاملا فراموش کرده بودم و داشتم لذت میبردم که نوید تلمبه زدنشو تند کرد و آبشو ریخت تو کونم…کونم حسابی داغ شده بود بعد کیرشو  فیلم سکسی افغانی در اورد و دراز کشید رو تخت حس می کردم اب کیرش گروپ سکس داره از کونم سرازیر میشه…تو همین حین حسن هم کیرشو در اورد و منو دمر خوابوند که کیرشو بزنه تو کونم ولی من ازش خواهش کردم که بکنه تو کسم چون کیرش کلفت بود و واقعا دیگه کونمو پاره میکرد…اونم قبول کرد و از پشت کیرشو کرد تو کسم….واسه یه گروپ سکس لحظه نفسم بند اومد ویه نفس عمیق کشیدم …حسن شروع کرد به تلمبه زدن و همین طور میزد روی باسنم…اینقدر محکم تلمبه میزد درد و لذت با هم همراه شده بود…بعد از چند دقیقه آبش اومد و تمامشو روی فیلم سکسی افغانی کمرم ریخت…من که دیگه عین مرده ها افتادم رو تخت…تا حالا سکس به این مدت و با دوتا کیر کلفت نداشتم….معلوم بود اونام از کس و کون تنگ من کلی لذت برده بودن…یعد که یکم جون اومدم پاشدم لباس پوشیدم و وقتی میخواستم برم حسن گفت اگر بخوای یه ساعت دیگه میتونم دوباره بگامت…ولی نوید گفت گروپ سکس واسه امشب بسشه…رفتم پایین و بعد از حدود دوساعت با فریبا برگشتیم خونه…بعد فریبا هم تعریف کرد که اون دوتا پسره حسابی گاییده بودنش…خلاصه اون شب بعد از مدتها کلی کیف کردم و تا

جنده خارجی در موقعیت خطر ناک دختر سن بالای حشری خلاصه انقد مالیدم تا حشری گروپ سکس شد و گفت بکن تو ولی ابت نریزی تو و شروع به تلمبه کردم
سینشم میخوردم بعد پوزیشن داگی بعدشم نشست روکیرم و بالا مایین کرد ابم اومد گرفت دهنش و ابمو خورد خیلی حال داد رفتیم حموم اومدیم بیرون باشرت نشستیم زنگ زد ناهار اوردن خوردیم بعدش کنار هم خوابیدیم نیم ساعت بود
کون ایرانی داستان گی فیلم سکسی خشن سکسی مادر سکس با مادر کون دختر داستان سکسی مامان ایکس همستر سایت پورن سکسی با مادر کص لیسی کس لیسی سکس پرستار