سکس خشن ناپدری با خانوم و دخترش خفن با زنای حشری

2M

سکس خشن ناپدری با خانوم و دخترش که اول با هرکدوم جدا جدا سکس میکنه

سکس خشن بعد از اینکه ترتیبشونو داد با جفتشون یه سکس خفن و خشن میکنه. داستان سکسی‌ تصویری از گاییدن خشن و داغ دو تا مامان و دختر که جفتشون خیلی‌ حشری هستن و کوس دادن زوری واسشون یه جور فانتزی هست.

فیلم سکس خشن ناپدری با خانوم و دخترش مامانه حشری شده و داره با دخترش صحبت میکنه تا یه جوری بپیچونش و بره سراغ شوهرش تا باهاش سکس کنه.

کون لخت مامان حشری لباساشو دم در درمی‌آره و کونشو لخت میکنه اونوقت اینجوری چهار دست و پا میره جلو پاهای شوهرش.

هواواقعاگرم بودبادوچرخه ازسالن برمیگشتم. سکس خشن رسیدم خونه دیدم کسی خونه نیس زنگ زدم مادر گف ماوآبجی رفتیم مشد.بعدکلی دعواباهاش گف بروخونه خاله.

منم چون حالم ازهمه خونواده خالم بهم میخوردبااعصاب خوردرفتم اونجا.خالم ی مرده ده ساله داره ی دختر۱۶ساله که هم سن منه.اسمشون محمدوستارس.

ستاره خرمذهبیه وهمیشه مسابقاته قرآنو اینامیره.مادوتا۲ساله ک رابطمون اصن خوب نیس. سکس خشن سلامم حتی بهم نمیکنیم.خلاصه رفتم اونجاو دیدم همشون هستن.ستاره مث همیشه رف تواتاق دروبس.

خالم خونه بودومحمد.محمدکلاس کاراته داشتوپاشد رف.خاله من مشاوره زنگ زدن بش گفتن مورداضطراری داری ی دخه میخاسته خودکشی کنه.اما موند ک چ کنه گفتم خب خاله من میرم خونه یکی ازعمه هاگف ن من میرم زودبرمیگردم.

گفتم اکی برین.اون رف من اصن بفکرستاره نبودم ک تواتاقه باخودم آهنگ میخوندم بعدشم ی رپ خارجی گذاشتمودرازکشیدم توحال.خوابم برد.ی دفه ی صدایی بیدارم کرد.

دیدم ستاره میخادآهنگه گوشی روقط کنه گفتم چیکارمیکنی گف هیچی هرچی صدات کردم ک صدای اونوکم کنی پانشدی خودم اومدم.کخ من گل کرد گفتم ببخشیدآبجی جون.

بعدم خودم قطش کردم.فهمیدم ک ازکلمه جون ناراحت شده. سکس خشن فوری پاشدورف تواتاق.ناگفته نمونه ک اون جلومن همیشه باچادروجورابو ایناس.

خلاصه پاشدم رفتم توآشپزخونه آب بخورم دادزدم گفتم شربتتون کجاس؟گف توهمون کابینت بغل یخچال.بازم کخ کردم گفتم نیس یهوباعصبانیت.

دراومدازاتاقواومدشربتوازهمونجابرداشتومحکم زدب میزگف بیا.گفتم دست طلا اما چرامیزنی خو؟؟گف همینجاجلوچشته نمیبینی.گفتم ن ندیدم.

سجده به شوهر سرشو میذاره رو کفش شوهرش سکس خشن

بهش میگه که میخوام امروز برده تو باشم تا کیرتو تا خر بکنی‌ تو کوسم. شوهر سکسی‌ و خشن مرده هم خام میشه و یه سیلی‌ محکم میکوبه رو کون تپل و لخت زنش و دستاشو میبنده تا باهاش یه بکن بکن خفن بکنه.

ساک زدن واسه شوهر زنه با دستای بسته داره براش ساک میزنه و کیرشو تا ته‌ میکنه تو دهنش ی دقه واسا ی سوال چراتوانقدبامن لجی؟گف توبامن لجی.گفتم ن من نیسم(ب دروغ)گف پ چراانقدحرس منو درمیاری گفتم.

شماچون جنبت بالاس من باهات شوخی میکنم.یدفه تلفن زنگ زد. سکس خشن رف ج دادمامانش بودگف این دختره موردش طولانی شده ی ۵ ۶ساعتی طول میکشه.قط کردوهمونجانشس رومبل چادرش ا سرش افتادنزدیکه کمرش.

من خاسم اونروزهمه کخامودیگه خالی کنم رفتم نشسم نیم متریش.گفتم دخترخاله چراتوهمیشه جلومن چادرمیپوشی؟گف چون باهات لجم.گفتم من بگم غلط کردم دیگه اذیتت نمیکنم خوبه.

بابا سره لج بازی بامن چراخودتواذیت میکنی بخداهواگرمه گرمازده میشی.بعدچادرشودراوردگف بشرطی ک بیجنبه نباشی. سکس خشن بااینکه همیشه آرزوی دیدن اندامش اززیره چادرو داشتم اماگفتم حالاچی هستی ک بخام نگات کنم.

تلوزیونوروشن کردشبکه ۳بودبرنامه گلبرگ یهومرده گف خانم تورابطه شبانه بایدخوب مردوارضاکنه خانمم همینطور سکس خشن .بدبخ گرمش شدشبکه روعوض کرد.گفتم میخام یادبگیرم واس آیندم.بعداعصابش خوردشدپاشدگف باشه.

توببین من میرم.رف تواتاق.گفتم بیاهرچی نقشه ریخته بودیم روش پریدفه دیدم اومدبیرون رف حموم.حمومه اونابادسشویی شون تو ی اتاق بزرگه.باخودم گفتم شانس پریدتوگلوت ممد حال کن دیگه.ی دودقه گذاشتم لباساشودرآره.

بعدرفتم تو.شیشه حموم طوریه ک ی چیزی ازاینوردیده میشه امااصن واضح نی . سکس خشن خلاصه تاصدای دروشنید توحموم نشس ک حتی من رنگه اون بدن نازشو نبینم.من رفتم دسشویی واومدم بعددیگه واقعاحشری شده بودم.

الکی دره سرویسوبازکردموبستم ک فک کنه من رفتم.بعدش پاشدشروکرددوش گرفتن.

فیلم سکس ناپدری با دخترش بعد از چند وقت زندگی‌ با این مامان و دختر

باباهه کم کم میفهمه که این خانواده همشون سکسی‌ و کوس بده هستن واسه همین میره سراغ دختره زنش تا ترتیب کوس اونو هم بده. خوردن کیر ناپدری دختره اولش یه ذره ادای تنگارو درمی‌آره ولی‌ خیلی‌ زود راضی‌ .

میشه تا کیر بابا جونشو بخوره و براش ساک بزنه. سکس خشن مامان و دخترش بعد از اون جفته خانومای خونشو میآره تو یه اتاق تا باهاش سکس خفن کنه و دستای جفتشو نو میبنده.

لباساش همه بیرون بودبغیره شرتش.سوتینشوبرداشتموخوب نگاکردم بعدبوسش کردموب کیره راس شدم مالیدموگذاشتم توسبدلباساش.خواسم برم بیرون گفتم الان اگه دربازبشه ک تابلوس.

پس همونجاموندم.یهوزدم بخط بی حیابودن.دره حموموزدم دیدم ساکت شدحموم.گف چی میخای؟بازشربت میخوای؟گفتم ن.همونجابشین میخام درباره ی واقعیت باهات صبت کنم.(من تومدرسه بهم میگن ممدمخ زن)گف چیه.

گفتم اول نبایدعصبانی باشی باشه؟گف بگومحمددیگه میخام بیام بیرون.گفتم من دوساله دوست دارم سکس خشن .گف دروغ نگومن زودخرنمیشم.گفتم واس این حرفم واست مدرک دارم گف چی.

گفتم تو قسمته نوتای گوشیم 300نامه برای تونوشتم.گف خب افرین واسه چی عاشق من شدی حالا؟گفتم چون واقعاگلی گف ازچه لحاظ گفتم ا همه لحاظ.گف مثلا؟گفتم اخلاقت.

گف واسه من چرتوپرت نگوتوازاندامم خوشت اومده.خشکم زد.آخه دختر بااون تریپ مذهبی واینااین حرف ازش بعیدبود. سکس خشن گفتم اندامت ک بین دخترای هم سنت تکه.گف محمدورداسوتینمو بده بهم.

درو یکم بازکردمنم ا لادرواسش انداختم.با ی لحن مهربون گف توروخدامحمدتومنودوس داری؟گفتم بجون خودموخودت اره.بعدبلندشدواستاد توحموم لباشوچسبوندبه شیشه حموم منم ا این طرف چسبوندم.

گفتم میشه بیام تو گف خجالت میکشم.گفتم چشامومیبندم. سکس خشن خندیدگف پسر خاله توهمیشه عالی بودی درسته من همیشه باهات لج بودم اماهمیشم ی حس دوس داشتن داشتم ومیخواسم ک توبامن باشی.

گفتم ستاره اذیت نکن من چشاموبستم توام دروواکن.باورنمیکنید ک صدای در مث وختی بودکه توی چاه گیرمیفتی وهرچی صدامیزنی کسی جواب نمیده ویدفه صدای ی نفرمیادومیادتاکمکت کنه.

صدای درکه اومد ی پارچ آب سرد ریختن روبدنم.دیگه ازخوشالی داشتم بال درمیووردم.چشاموکه بازکردم هوش ازسرم رفتو بیهوش شدم سکس خشن.وختی چشاموبازکردم دیدم توحموم سرموگذاشته .

روپاشودستشوهی ازتوموهام ردمیکنه و ی لبخندقشنگ رولباش بود.تادیدچشام بازشدگف بیدارشدی محمدجان؟گفتم اره عزیزم انگارتواون لحظه همه دنیاروبهم داده بود.روپای لخت کسی ک همیشه خودشوازمن.

میپوشوند خوابیده بودم.پاشدم نشستم کنارش.یهودیدم لباسامودراورده همروبغیرشرتم.

کشیدن کوس دختر به کوس دختره گیره بسته و داره دردش میاد

گاییدن دختر و مامان با هم این عکس رو وقتی‌ میبینم یاد همبرگر میوفتم، وقتی‌ دو تا زن حشری رو هم خوابیدن و یکیشون داره کوس میده و اون یکی‌ هم داره نقش بالا برنده حشر رو اجرا میکنه سکس خشن.

گف دراوردمشون ک خیس نشن.دوش حموموبازکردپاشدرف زیره دوش کیرم دیگه داش منفجرمیشد.خیلی تابلوبودامااون بخودش نمیورد.گف پاشوبیاازپش بغلم کن.

سریع پاشدم رفتم پشتش.دستموازکمرش تابغله سوتینش بالاپایین میکشیدم.کیرم ازپش هی ب کون قشنگش میخورد. سکس خشن گفتم اجازه هس یکم بشمام لذت بدم گف چطور؟اره میتونی.

دوتادستاموازجلواوردمویواش یواش بردم توشرتش.وای عجب کس قشنگ وگرمی.شروکردم بمالیدنش.چشاشوبسته بودهنو صدای آه آهش نمیومدامادهنش بازمونده بودوداش خفن حال میکرد.

دستام محکم داش بکسش فشارمیداد.سرشوب پش گذاش روشونم وگردنموبوس میکرد سکس خشن.برگردوندمش بندای سوتینشوبازکردم.شروکردم بخوردن سینه هاش.دستاموازپش بردمو ازروی شرت بردم لایه کپلاش.

شرتشودراوردم فهمیدم ک خفن خجالت کشیده.گفتم بهش ک ستاره اگه حتی ی ذره دلت راضی ب این کارنی.
فیلم پورن ممه خوردن سکس کردی گاییدن کون فیلم سکس کارتونی سکس خفن سکس پورن استار داستان سکس شهوانی داستان‌های سکسی‌ سکس مامان سکس حشری ایرانی سکس زوری

سکس امریکایی

Hot Employer Nina Kayy Is Banged By A Big Dick Grunt Worker!